söndag 29 maj 2011

Om Vimmerbys budgetprocess

Arbetet med rambudgeten för 2012 fortskrider och processen är intensiv.
Eftersom jag som KSO leder processen har jag satt ett övergripande mål: politikerna ska förstå vad man fattar beslut om och inse konsekvenser.
Det finns inte någon kommunal budget, inte ens i den rikaste kommunen, som gör alla medborgare nöjda.
Inriktningen att hushålla med skattemedel har alla (förhoppningsvis).
I Vimmerby är det särskilt kärvt eftersom kommunen inte uppfyllt lagen om balans, det s.k. balanskravet under tre tidigare år.
Det finns alltså en upparbetad förlust på åtskilliga miljoner kronor att ta igen. Plus ett balanskrav också för 2012.
Jag tror att vi kan lyckas för 2011 i balans, med bra draghjälp av den minskande arbetslösheten som ökar på skatteintäkterna till kommunen. Med andra ord går "finansen" bra.
"Verksamheten" däremot går blandat. Vi har idag verksamheter som har svårt att klara 2011 års budget och när rapporterna nu strömmar in till kommunstyrelsen kommer vi givetvis att efterfråga åtgärdsprogram.

Vi utreder nu, som läsaren av denna blogg säkert tidigare noterat, en tvåårsbudget. Jag räknar med att det ska vara möjligt att lägga en sådan.
I den verkligheten blir nämndernas och förvaltningarnas återrapportering mycket viktig. Rapportering av status med åtföljande åtgärdsprogram. Ska en budget löpa över 24 månader krävs en intensiv uppföljning kopplat till ev. åtgärder.
Nämndernas frihet rörande sin budget är stor. Det är kommunfullmäktige som anslår pengar till nämnderna, på kommunstyrelsens inrådan.
Kommunstyrelsen å sin sida tar bara en rambudget - nämnden själv fördelar sina medel i sin verksamhet i sin egen budget.
Varför går då kommunstyrelsen in så intensivt i budgetarbetet och i princip processar varje enskild budgetpost?
Det finns flera anledningar.
En är att vi har en hel del nya politiker i kombination med att den förra mandatperiodens politiker inte lyckades få bukt med det negativa resultatet. I min värld innebär det att kommunstyrelsen måste djupare fokusera på varje liten detalj i verksamheten, för att kunna ställa frågorna till nämnderna.
Lyckas inte nämnderna hålla sin budget träder kommunstyrelsens tillsynsplikt in och vi måste dördjupa oss och hjälpas åt att lösa problemen. I en del nämnder kan därför kommunstyrelsen gå in långre än i andra, allt beror på hur väl man balanserar sin budget.
Nämnderna och förvaltningarna har varit ytterst hjälpsamma i processen. Man har vänt på varje sten och det är få frågor som nu skickas tillbaka nämnden, De flesta är besvarade.
Processen inleddes med "Greppet" i januari, då förvaltningscheferna gav "alla insikt om allt" i princip. Syftet var att nämndpolitikerna ska lära känna andra nämnders verksamhet. Helheten är viktig.
Därefter kom Alliansens budgetdirektiv. Dessa byggde på de tre tidigare årens negativa balans.
Nämnderna uppmanades då att prissätta alla verksamheter.
Därefter följde dialogdagarna, då fick nämnderna och förvaltningarna möjlighet att muntligt och skriftligt beskriva sina egna prioriteringar och vad allt kostade i detalj.
Nu är vi inne i slutprocessen: kommunstyrelsens, över fyra möten långa budgetprocess.

En annan anledning till denna process är den tidigare förekomsten av tilläggsanslag.
Vi vill ha bort det så långt möjligt. Istället vill vi att allt ska vara inne i budgeten. Därav de nu pågående debatterna om torget, turistbyrån, nya idrottsområden, industriområden, tomtområden etc.
Årets första fem månader har därmed blivit intensiva för politiker och tjänstemän, ja rent av stormiga, på grund av att "allt ska budgeteras".
Jag är glad att säga att vi är på väg att klara detta. En stor eloge till idoga alliansordföranden och gruppledare som dragit ett stort lass, både med sina nämnder och sina partikamrater. Jag är full av beundran för hur mycket en fritidspolitiker vill jobba och för det engagemang man visar, en stor motor i processen.

En tredje anledning: överföringsmodellen. Med en tvåårsbudget neutraliserar vi något nämndernas överföringsmodell, en modell där man tror att ett överskott ett år kan behållas till nästa år, trots att koncernen uppvisar förlust, dvs att inga pengar finns.

Just nu sitter en kommunstyrelse i Vimmerby med bred kunskap om kommunkoncernens verksamhet (oräknat möjligen bolagen). Det är en framgång tycker jag, och det borgar för en bra budget, en budget vi kan försvara i detalj och vi har förutsättningar att hålla.

Vad det slutligen nu handlar om är prioritering. Och jag vill säga; det handlar om var det gör minst ont att spara.
Att vi måste spara har ju alla förstått; effektivisera och spara. I vilka verksamheter är frågan.
Personligen vill jag jobba över hela spektrat:
1) Effektivsera sådant som är inneffektivt. (Mer fokus på IT bland annat).
2) Spara på kostnader (Kan vi lägga ut något privat?)
3) Strukturförändringar (Kan vi slå ihop något, göra det billigare att driva?)
4) Öka intäkterna? (Skatt och taxor kan inte öka mer, hur kan vi kreativt öka intäkterna på exempelvis Näs?)
5) Lean production, d.v.s enkel produktion? (Förenklar i ärendehantering, myndighetsutövning, är hushållsningsstrukturen fel någonstans, etc. )
6) Ökat skatteunderlag? (Genom ett intensivt närings- och arbetsmarknadsarbete ska det gå.)
7) Öka ideell förebyggande verksamhet (Aktivt föreningsstöd ger "gratis" arbete i förebyggande syfte, så kommunens lipper kostnader i senare skede.)

Genom detta ställs verksamheter mot verksamheter. Kan man spara pengar någonstans, exempelvis genom strukturförändringar, sammanslagningar etc, så kan de pengarna användas om man vill exempelvis prioritera äldreomsorgen mer.
Budgetsammanträdet fortsätter den 7 juni.

tisdag 24 maj 2011

Svar till Vimmerby Tidning idag

Jag får samtal, mail och påstötningar idag tisdag, om uppgifterna ang. turistbyråns flytt eller inte i Vimmerby Tidnings ledare idag.
Jag vill inte gå i detaljerad polemik med Vimmerby Tidnings chefredaktör i ärendet, annat än att säga att inlägget innehåller motsägelser, icke relevanta påståenden och ett antal antagande som är långt ifrån sannolika. Tvärtom; det chefredaktören antar ska inträffa är hans personliga farhågor.
Jag respekterar att han har och torgför sina åsikter.
Men jag rekommenderar läsaren att avvakta den politiska behandlingen av det hela och jag är säker på att VT:s reporter kan ge en rättvisande och tydlig bild av förslaget, vilket det än blir som politikerna kommer att fatta beslut om.
Läsaren kan vara övertygad om att jag och alla allianspolitiker är lika måna om arbetstillfällen inom handeln som chefredaktören.
Skillnaden är att vi också har ansvar för vård, skola, omsorg och kommunens totala ekonomi.
Debatten om turistbyrån ingår i ett större sammanhang som kommer att skapa både fördelar och jobb för Vimmerbyborna i framtiden.

söndag 22 maj 2011

Turismen, leken och kulturen

Turistsäsongen är i gång och solen skiner över Vimmerby!
Det bådar gott inför sommaren och en av Vimmerbys större industrier; turistnäringen.
I veckan ska också Destinationsutvecklingens strategigrupp ha sitt avslutande sammanträde, därefter sker en presentation för KS presidie samt direkt för kommunstyrelsen.
Ska bli spännande att få ta del av strategin, som i sig säkert blir underlag för de beslut vi måste ta i 2012 års rambudget.
Kommunfullmäktige har begärt att få en ny turistorgansation efter Vimmerby Turism och Näringsliv AB (VTN AB) samt har samtidigt uppdragit åt Destinationsutvecklingsprojektet att skapa en sammanhållen turiststrategi.
Jag hoppas att alla pusselbitar är på plats nu i partigrupperna i budgetbehandlingen, så vi kan ge Vimmerbyborna besked före sommaruppehållet hur Vimmerby ska bedriva turism i organiserad form 2012 och framåt.

I veckan som gått har jag deltagit i bolagsstämmor i kommunens bolag. Här sker de många spännande saker framöver. Framförallt ska VEMAB (kommunens energi och va-bolag) investera i nytt kraftvärmeverk.
Pensionärsrådet deltog jag också i när de sammanträdde under ordsförandeskap av Elisabeth Lago-Nilsson (kd). Här skapas ett förtroendeufllt samtal mellan politiken, omsorgsförvaltningen och de två pensionärsorganisationerna. Ett ömesidigt utbyte av viktig information. Närmast här står nu de nya äldreboendena där vi alla vill se hög kvalité och ett omsorgsboende som håller åtskilliga år in i framtiden.

I veckan som kommer är det en stor lekkonferens i Vimmerby som ska bli spännande att delta i. Här kan finnas grogrunden till nya framtida jobb i kommunen i nya spännande branscher och företag, som vi inte haft här tidigare.
Vimmerby Concept Park är ett koncept som jag ska sätta mig in i. Kommunstyrelsen har representerats av Per-Åke Svensson (c) och det han presenterat hittills har varit mycket spännande.
Mer kött på benen kommer säkert framöver, så det finns anledning att återkomma.

På fredag hälsar vi Regionförbundets styrelses arbetsutskott välkommen till Näs. Då ska vi prata kultur och det ser jag fram emot.

söndag 15 maj 2011

Jobba för vår järnväg

Allra först vill jag notera att Vimmerby öppnade i helgen!
Det var inte bara Úpptäckardag - utan Astrid Lindgrens Värld slog upp portarna för säsongen!
Lycka till i sommar alla som bidrar till att vi är turistkommunen Vimmerby!

Hur viktig är vår järnväg? Hur viktig är Stångådalsbanan?
För mig är svaret - livsviktig!
Med tanke på det pris våra barn i framtiden ska betala för att transportera sig är besluten min generation nu tar på kollektivresandets område mycket viktiga.
Men är vi beredda att låna upp 5,5 miljarder kronor för att elektrifiera, räta upp och snabba upp Stångådalsbanan sträckan Kalmar-Linköping?
5,5 miljarder - och då är man i Linköping på kanske 45 minuter från Vimmerby och 2,0 timmar från Kalmar.
Det skulle skapa en möjlighet för Kalmarborna att ta sig till Stockholm på 3 timmar - ungefär den tid det tar för en vimmerbybo idag. (Oavsett regionindelning blir det viktigt för Kalmarborna att kunna ta sig till Stockholm relativt snabbt.)
Den räls vi har mäktar med tåg som kör 70 km i timmen. Och den är så dålig att den skakar sönder tågen. Nu läggs ett par hundra miljoner kronor på sträckan Bjärka Säby-Linköping, som Tjustbanan och Stångådalsbanan delar på och kommunerna har förskotterat dessa pengar.
Kan vi någonsin få så bra ekonomi i det här landet att det kan hamna järnvägspengar i Vimmerby?
Oavsett vilket - alla måste jobba för det.

I veckan hade vi ett möte i Vimmerby om infrastrukturen och det är särskilt glädjande att också Linköpings kommunalråd för strukturfrågor är med.
Vi gav en hel del uppdrag åt vårt gemensamma infrastrukturkansli och nu gäller det att ligga på, att se till att vi har prioriterade planer när pengar dyker upp.
Stångådalsbanan måste prioriteras upp om vi ska skapa möjligheter i Vimmerby kommun; arbetspendling in och ut från kommunen, godstrafik, etc. Ett steg i arbetet att få satsningar är att försöka få med oss industrin utmed sträckan.

För övrigt har nu Linköping tagit sig ned till Kisa...  Man planerar gemensamma satsningar Kisa-Rimforsa-Linköping och Linköping initierar också 2+1 väg allt längre söderut på gamla 34:an.
Man har förstått att man måste ta hjälp av de mindre orterna utanför stan; ger billigare boenden bara arbetspendeln fungerar med bra tåg.

I slutet på veckan var jag på Kalmar Läns Trafiks (KLT) årsstämma i Kalmar och här rapporterades att tågen fungerat bra sedan januari. De gamla Kustpilen-tågen är i drift, renoverade och förhoppningsvis ska de gå. Man har nära nog 100 procents säkerhet i sin tidtabell nu.
Vi får se hur det blir i vinter...

Veckan i övrigt har innehållit Kommunstyrelsens första budgetsammanträde av tre där rambudgeten för nämnderna slutligen ska spikas den 7 juni.
Nu är vi djupt inne och jag måste ge beröm till nämnderna; vilket bra jobb man gjort när man inventerat och prissatt sin verksamhet.
Vi har ett mycket bra material att hantera i kommunstyrelsen.

Och så hoppas jag att debatterna fortsätter i de delar av budgeten där vi inte är överens; den nya turistorganisationen med förslag om flytt av turistbyrån och mat och dryck på torget bland annat. Jag tar gärna emot kommenterar av läsarna; vad tycker du? Skriv och berätta!

Tiden mellan hägg och syrén är just nu i Vimmerby kommun.
Stick in nästan i blomsterprakten och känn doften.
Vi måste ju hinna lukta på blommorna också under årets allra finaste tid i naturen: just dessa dagar.

söndag 8 maj 2011

Tvåårsbudget kan minska den politiska stressen

I Vimmerby gäller ekonomi före verksamhet.
Den tanken bär vi med oss i det budgetarbete som börjar kommande vecka med ett av tre budgetsammanträde inom en knapp månad.
Om vi inte balanserar vår verksamhet att passa in i en balanserad ekonomi, skickar vi obalansen vidare till framtidens politiker. Någon gång måste man försöka skapa balansen. Vi ska klara det denna gång.
Därför kommer jag att lägga ett förslag om en 2-årig budget, något som stöds av Alliansens nämndordföranden. Jag tror också det finns stöd för detta i hela kommunstyrelsen.
Det betyder att vi ska göra följande:
- Balanskravet - statens krav på en kommunal ekonomi i balans - har inte klarats de senaste tre åren. Regelverket säger att underskott ska återställas inom tre år. Inte heller det har klarats av.
Årets kommunfullmäktige måste nu ta beslut om att inte bara ta ifatt det negativa utfallet sett till balanskravet, från 2008, 2009 och 2010 - vi ska också klara balanskravet för 2012 och 2013.
Vi behöver då lyckas med tre saker:
1) 2011 måste gå med det budgeterade överskott man räknat med.
2) 2012 måste vi effektivisera med 28 miljoner kronor.
3) 2013 får måste vi hålla nivån från 2012.
Om vi får hjälp av konjunkturen med minskad arbetslöshet och därmed ökade skatteintäkter, samtidigt som vi kan fortsätta effektivisera administrattion och genom bland annat en IT-satsning möjliggöra för framtida effektivseringar tror jag vi klarar det.

Närmast är det nu rambudgeten, där vi ska försöka nå en verksamhet 28 Mnk effektivare än idag.
De stora verksamheterna i kommunen är skola och äldreomsorg. D.v.s. barn och gamla.
Det är lagt en effektivisering på 6 Mnkr på vardera. Att hitta dessa pengar utan att det skapar alltför negativa effekter är utmaningen.
Det är inte genom att minska service och åtagande direkt hos den gamla eller hos skolbarnet som jag vill spara. Det är genom att försöka hitta nya sätt att göra det på, att hitta strukturfel, samordning, etc. som pengarna ska hittas.
Teknik & Service har fått hela 10 Mnkr i minskad ram. Vi får se hur det kan klaras och vad effektiviseringarna innebär. Förvaltningens service är vital för invånarna. Hur stora grepp kan man ta?
De tre stora områdena har fått en halv dag vardera i kommunstyrelsen, kanske det går åt mer.

När kommunstyrelsen den 7 juni tar alla beslut rörande ramarna och skickar frågan vidare till fullmäktige, så är det där debatten fortsätter. I det sista fullmäktige före sommaren tas rambudgeterna och därmed lämnas budgeten över till nämnden att jobba med. Nämnden har möjligheter att omfördela inom sin ram, om saker och ting inte skulle gå som man tror.

Om vi får en tvåårsbudget innebär det att samma ram ligger fast även 2013. Det skapar möjligheter för nämnden att arbeta på längre sikt; man kan omfördela från en verksamhet till en annan i avvaktan på att ett hyreskontarkt går ut till exempel, och ta igen pengarna senare.
Jag tror att de skapar ett större lugn i politiken. Nämnder och förvaltningar kan arbeta utan alltför stor stress.

VISIONEN 2021
Moderaterna gick till val på att skapa en vision, Vision 2021, för Vimmerby. Och jag hoppas v i når en sådan sista året på mandatperioden, 2014.
Även om vi våren 2012 inte når ända fram med en sådan vision, så ska vi ändå nå till 2017.
Istället för budgetarbete ska vi nästa vår ägna politiskt arbete åt visionsarbete, som kanske i andra sammahang kallas "femårsplan". Jag tror det skulle vara bra för kommunen att ha en femårsplan att luta sig emot.
Det betyder att vi kan ta de stora penseldragen när det gäller investeringar, målsättningar för kvalitén i skola, i barnomsorg, i äldreomsorg, inom besöksnäringen, kulturen och även stadsplanering.
Vi reviderar Översiktsplanen nu och det är ett nödvändigt planeringsarbete som skapar trygghet för de som vill satsa i Vimmerby.
Jag vill gärna se en allmän debatt om visionen i Vimmerby. Det skulle vara givande om vi redan under hösten kunde skapa aktivitet inte bara i de politiska partierna, utan också bland organisationer, föreningar och allmänhet.
Hur vill vi att vårt Vimmerby ska utvecklas och hur ska det se ut 2017?
Kan vi samla in framtidsfrågorna redan i höst och få ned dem i en plan nästa vår så tror jag vi skapar en bra stabilitet för vår utveckling, naturligtvis med en ekonomi i balans.

FÖRETAGSBESÖK
Veckans företagsbesök var hos STG i Vimmerby där jag mötte pappa Sven och sonen Peter Hjelte.
Ett välskött, framgångsrikt företag som sakta växt i Vimmerby och som är ett av våra exportföretag.
Många produkter går till den tyska bilindustrin.
Nu vill man bygga ut och vi diskuterade planerna under drygt 2 timmar i veckan och jag fick också förmånen att gå runt i industrin. Att ett gjuteri kunde vara så rent och snyggt!
Här kommer det att skapas nya jobb nu i högkonjunkturen.
Veckans andra företagsbesök gick till Elisabethsgården.
mmerby är i starkt behov av att utöka sin tjänstesektor och just inom socialtjänsten har vi stora arbetsgivare. Elisabethsgården, som dock är ett litet företag, hjälper utsatta familjer, mest mödrar med barn där föräldrar drabbas av exempelvis psykisk ohälsa. Det är inga missbrukarproblem utan problem av annan art. Det är en liten fin gård som ligger utmed Tuna-vägen. Jag fick tillfälle att sätta mig in i verksamheten och förstå företagets mission.

Veckan avslutades fredag-lördag i Karlstad där 1.800 moderater möttes för att diskutera politik, lära oss nytt och träffas. Givetvis fanns Reinfelt och Borg på plats och levererade inspirerande tal.
För egen del värdesatte jag mest alla bra möten med riksdagsmän, utskottspolitiker och andra kommunpolitiker.
Jag är på väg att få ett nätverk i politiken och det känns mycket bra.

tisdag 3 maj 2011

Blogg om skolfrågor

Nu finns det ännu en bloggare bland politiskt valda ordföranden i Vimmerby kommun.
Det är Barn-och Utbildningsnämndens ordförande Magnus Gustafsson (m) som bloggar runt skolfrågor.
Adressen är: http://vimmerbybuno.blogspot.com/