söndag 28 april 2013

Också en "Dr. Phil" ingår i det förebyggande arbetet


Jag har träffat Vimmerby kommuns Dr. Phil.
Han sitter på stadshusets socialkontor och har ansvar för familjerätten.
Jag har varit på ny Lyssnarresa och nu krävs en förklaring förstår jag.
Som ni alla vet som läser denna blogg har Vimmerby kommun skenande sociala kostnader. Ca 12 Mnkr i underskott mot budget prognostiseras  för helåret 2013 för placeringar bland annat. ”Placeringar” sker i regel på tre sätt; i kommunalt anslutna familjehem, genom familjehemsföretag eller direkt på institutioner. Kostnaderna stiger i motsvarande grad, från 440 kronor per dag (13.200 per barn per månad)  i kommunens familjehem till kanske 3000-5.000 per dag ( 90.000-150.000/månad) på institution.
Var kommer familjerätten in då?  Jo, väldigt, väldigt tidigt. Och i detta tidiga skede kan man göra skillnad, både vad avser den rent humana hjälpen till den krassa ekonomin.

När två människor i relation, som sambo eller gifta, och med gemensamma barn får problem kan man vända sig till socialkontoret i kommunen. Där kommer man i kontakt med Familjerätten som inleder ”samarbetssamtal”. Det är helt frivilligt men det finns vinster för paret att hämta om man deltar. Det är ingen terapeutisk rådgivning, ingen psykologi i egentlig mening utan kommunens enda motiv är att se till att barnet/barnen juridiskt och humant skyddas i en trasslig parrelation, som är på väg att brytas upp.
Men det är klart, det går inte bara att förmedla de krassa familjerättsliga faktum som finns rörande ekonomi, vårdnadsfrågor, barnens livslånga rättighet till båda sina föräldrar etc, utan att komma in på relationsfrågan.
Det är två handläggare som deltar, varje samtal kan ta 1,5 timm och antalet samtal kan ske fem-tio gånger med samma familj innan allt lagts på plats. Ibland blir skilsmässan av, ibland inte.
Kopplingen till kommunens ekonomi då? I Vimmerby kommun görs 2-3 samarbetssamtal i veckan. Det håller ned antalet vårdnadsutredningar och på så sätt minskar arbetsbördan. Den stora vinsten ligger givetvis på det mänskliga planet, men det är människor problem i allmänhet som driver kommunens sociala kostnader.
Familjerätten med samarbetssamtalen och familjehemsutredningar samt rekryteringar,  är en del  i det förebyggande arbete som socialnämnden nu satsar på.
Familjerätten är så mycket mer;  många juridiska hanteringar, adoptionsfrågor, faderskapsutredningar etc. Men jag tyckte att samarbetssamtalen var värt att fokusera på.  Ett strålande exempel på det offentligas insatser  ”i det tysta”, allt i mening att hjälpa medborgarna komma framåt.

Ja, Lyssnarresan gick denna gång till ett samtalsbord med socionomer och socialpedagoger  inom familjearbetet. Här ingår också att utreda familjer som kan vara lämpliga familjehem för placeringar inom kommunen. Vi har 22 sådana familjer i Vimmerby idag plus två jourfamiljer som behövs vid akuta ärenden.  Självklart kan inte alla placeras i familjehem, eller i konsultledda företagsorganiserade behandlingsfamiljer, utan flera måste placeras på institution av sjukdomsskäl.
Men här är nyckeln till en billigare och i många fall bättre placering. När familjehemmet utretts och godkänts så får man en placering och en ersättning. Ersättningen är dock inte avgörande, utan det är den humana insats man gör för en annan människa som är behållningen. Och relationen blir oftast mycket stark och livslång.
Vimmerby kommun behöver fler familjehem. Det hjälper oss till en både bättre och billigare placering, vi får mer för de kommunala pengarna och personligen tror jag, med all respekt för institutionerna, att en familjehemsplacering är bättre också för den placerade om familjehemmet har rätt förutsättningar.
Nu satsar socialnämnden på förebyggande över hela linjen och familjeteamet ska  både få mer utbildning och bli fler. 
Det kommer ändå att ta tid innan vi får ned kostnaderna.

Backar man tillbaka och finner grunderna så handlar det om jobb. När människor blir arbetslösa tappar man fotfästet. Problem uppstår, kanske droger, som tas in i relationen. Den skakar, det blir sjukskrivningar och så småningom totalt utanförskap. Under hela förloppet far barnen illa. Till slut brister allt och det värsta händer; familjen splittras i alla sina delar.
Jag tror så här:
1.       Vi måste ha en bra kommunal jobbpolitik, dock med fortsatt hushållning med skattemedel. Det ska inte vara frågan om skattesubventioner till enskilda företag, utan mer kratta manegen, ordna förutsättningar, ha bra attityder och hjälpa till.

2.       Vi måste ha en stark arbetsförmedling. Den måste ha hjälp av kommunala resurser och därför skapar vi Arbetsmarknadsenheten, dit Arbetsförmedlingen måste kanalisera sina stödpengar.

3.       Vi måste ha en bra och tidig social stödfunktion, fånga upp familjerna tidigt, hålla vacklande familjer under armarna så de kan resa sig och hitta en modell att klara sig genom krisen. Här planeras nu också Familjecentralen i samarbete med landstinget som jag tror mycket på.

4.       Vi måste politiskt förstå vad som är en kommuns arbetsuppgift; det är att vara kommun.  Det betyder att omsorg om gamla och barn och skola kommer i första hand. Det är också näringslivspolitik att ha en bra äldreomsorg, skola och barnomsorg.

5.       Vi måste hjälpas åt och hejja på de som vill göra något, och bortse från att i allt se vår egen personliga vinst, utan ta ansvar för varandra. En av världens största kapitalister, Warren Buffet, har sagt något som jag lagt på minnet; vi en(1) procent av befolkningen som lyckats skaffa oss ett stort överflöd har ett stort ansvar gentemot de 99 andra procenten.

6.       För mig som moderat är ett sammanhållet samhälle det viktigaste. Då måste vi hjälpas åt.

7.       Det innebär att det sociala arbetet måste fungera så effektivt det bara går och också ha budgetmedel till sin verksamhet.

söndag 21 april 2013

Fler måste dela på våra åtaganden


Flyktingmottagandet diskuteras nu i alla svenska kommuner. De stora flyktingströmmarna undan kriget från framförallt Syrien ska ut i de svenska kommunerna.
2012 tog Tyskland emot flest flyktingar i EU, Frankrike näst mest och Sverige med sina drygt 40.000 mottagna var på tredje plats. Länder typ Österrike och Italien var uppe i cirka 15.000 mottagna.
Om man däremot räknar antalet flyktingar per miljoner  invånare är den svenska nivån 2012 uppe i 4.500 flyktingar. Inom EU är det i en klass för sig.
Närmast kommer Österrike och Belgien med 2.000 flyktingar per en miljon invånare.
Om Sverige tog emot 4.500 flyktingar per en miljon invånare 2012 nådde EU:s folkrikaste land, Tyskland,  upp i cirka 800 flyktingar.  Det är denna skevhet den svenska regeringen måste ta itu med. Likväl som solidariteten måste finnas mellan svenska kommuner, måste den också finnas inom EU.
När antalet asylsökande till Sverige beräknas stiga från 43.000 år 2012 till 54.000 år 2013 (2005 var det 17.530) så är det viktigt att fördela insatserna över hela EU.
När nu kraven reses för att kommunerna ska öka sitt mottagande måste statens ekonomiska ansvar utvidgas.

 I den region Vimmerby är belägen i är arbetslösheten stor, antalet lediga lägenheter få och mottagandet sedan länge redan uppe i nivå. Det blir svårt för kommunen att emot fler.
Statliga verk är först ut att säga nej till ökad service till flyktingar och invandrare. Genom att lägga ned Servicekontoret (Skatteverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten) i i Vimmerby kommun  skickar man en stark signal om att man inte är beredd att hjälpa flyktingarna med den nära service de behöver.
När kommunstyrelsen på tisdag behandlar Länsstyrelsens förfrågan om ett ökat flyktingmottagande ligger detta i vågskålen. Vi har ett välskött, värdigt mottagande idag. En utökning skulle äventyra det vi idag uppnått, även om jag har en stor förståelse för flyktingars situation.
Vimmerby kommun har över tiden varit en kommun som  tagit ansvar i det avseende. Nu är det dags att andra kommuner och andra länder också tar sitt ansvar för människor på flykt och i nöd.


Anders Borg och Peter Norman på Finansdepartementet har nu presenterat vårproppen. För kommunerna generellt finns inget att hämta i detta läge; regioner får ett lågkonjunkturstöd (bland annat Kalmar län) men för alla oss glesbygdskommuner är det bästa att r ett förbättrat utjämningssystem träder  i kraft den 1 januari 2014. Det innebär ca 12-14 miljoner förstärkning av vår kommunala budget och det är mycket tacksamt.
Det är framförallt den breda osäkerheten ute i Europa som får konjunkturen att bara sakta ta sig uppåt. Oro i Italien, reformarbete i Spanien, problemen i Grekland och nu Cypern som söker om bankstöd. Jag kan bara konstatera att Anders Borgs strategi under flera år, med stark återhållsamhet och satsning på jobbskatteavdrag för ökad köpkraft hos låg- och medelinkomsttagare varit helt rätt strategi.

Överst t v: Förändring 2006-2012 Sverige tillhör de fem EU-länder med lägstökning av arbetslösheten. I Tyskland har lönerna hållits tillbaka (vilket är ett svårt recept i Sverige) och i österrike har man ett väl utbyggt lärlingssystem.

Överst t.h. Sverige har den fjärde bästa procentuella förändringen av antalet sysselsatta.
Nederst t v. Bara Österrike har färre långtidsarbetslösa än Sverige i procent av arbetskraften.
Nederst t.h. Sverige leder Arbetskraftsdeltagandet i procent av befolkningen i hela EU.
(Källa: Regeringskansliet)

Hur ser egentligen Sveriges ekonomi ut?
Statistiken åren 2007-2012 visar att Sverige har högst BNP-tillväxt i EU, reallöneökningarna ligger i topp. Utfallet i det finansiella sparandet är bäst i Sverige och den offentliga bruttoskulden i procent av BP är lägst i Sverige. Allt i jämförelse med EU i övrigt.

(Källa: Regeringskansliet)
 
Detta är fakta och det är vad Alliansregeringen åstadkommit under två mandatperioder i Sverige.
Det är viktigt att den positionen nu värnas när vi kommer in i lågkonjunkturens andra halva och är på väg ur. Satsningarna måste ske för jobben, ungdomsarbetslösheten måste fortsätta bekämpas liksom utanförskapet.

I Vimmerby skapar vi nu en Arbetsmarknadsenhet som vi sätter stort hopp till och som vi politiskt kommer att engagera oss i.
Även om arbetsmarknad i första hand är statens ansvar måste vi på kommunal nivå samverka och ta initiativ eftersom vi håller i det yttersta skyddsnätet.

I Vårpropositionen skjuter regeringen nu till extra pengar till yrkesvux, till praktikplatser, till utbildning inom arbetsmarknadspolitiken och till riktade högskoleprogram. Det handlar om nästan 2 miljarder till över 12.000 platser per år.

Stat, region och kommun måste samverka om vi ska nå framgång.

 

 

 

söndag 14 april 2013

Positiv företagsvecka i Vimmerby kommun


Var på VimmerbyGalan i veckan.
Över 200 personer, alla glada, pigga och förväntansfulla.
Företagarna med Markus Alsér, Pea Thorstensson och Ulf Berg i spetsen hade gjort ett grundligt jobb så alla stortrivdes.
För några år sedan stod vi här på scenen och sa att alla i Vimmerby måste kroka arm. Nu verkar det som vi gör det.
Grattis till alla pristagare också:
Göran Svensson på Södra Vi Svets som knep titeln Årets företagare och Mikael Ahlerup på ALV som blev årets Vimmerbybo. Gunnarsson & Adolfsén på Sevede Rör blev årets nyföretagare och Kennet Simonsson på ICA förbutiken blev årets butiksanställd. Med fanns också unge energiska Kim Wickström som blev Årets Butik. Bowlaren Jesper Svensson gav galan stjärnstatus som årets idrottsprofil och UF-företaget Kroken belönades också.


På fredagen var jag med på Destinationsgruppens möte. Dennis Bederof från Tillväxtverket, Helena Nilsson från Regionförbundet – och så vår egen kärntrupp med Joakim Carlqvist från Statt, Annie Hermansson från Åbro samt Patrik Kinnbom, Carina Öst och och Patrik Engqvist från näringslivsenheten samt Kjellåke Hansson från Näs och Mikael Ahlerup från Astrid Lindgrens Värld.
Här har man bokstavligen krokat arm. Positivt, öppet, konkret med tonvikt på verkstad gick man igenom ansökningarna, som är så många att man tvingats stoppa upp i vår och får återkomma i höst på en ny ansökningsomgång.

Mycket är på gång i Vimmerby nu!
Jag ser det hela tiden utifrån min position; stora företag som Åbro och ALV pratas det om, men jag ser också mängder av små entreprenörer och företagare som bygger till, bygger om, bygger nytt och funderar i nya banor på nya verksamheter.

Tillväxtverkets, regionförbundets och kommunens pengar är katalysatorer för näringslivets egna satsningar som kommer att bli långt större.
Det är mycket inspirerande att se alla satsningar som ska göras.
Känner att vinden vänt i företagsvärlden och jag tror vi får se en minskad arbetslöshet i höst.
Att jag sedan mötte ett par från Ydrefors när jag var i affären och handlade, och de sa att de just flyttat till Vimmerby gjorde ju fredagskvällen än mer behaglig!
Jo... jag räknar invånare i det här jobbet. Även om det varit roligare om det varit från en större stad långt bort...

 

söndag 7 april 2013

Flyktingfråga aktuell i Vimmerby

Just nu överväger Alliansen i Vimmerby om vi ska öka vårt flyktingmottagande från 40 till 75 i avtalet med Migrationsverket.
Inom kort kommer frågan till kommunstyrelsen för beslut.
I anledning av det har jag gjort några Lyssnarresor i den kommunala verksamheten, bland annat till socialsekreterare som handlägger ensamkommande flyktingbarn/ungdomar, dels nu i veckan integrationsenheten. Där samtalade jag med enhetens tre medarbetare.
Det är intressant att få kunskap om hur flyktingmottagande går till i praktiken; från flyktinglägret till en lägenhet i exempelvis Bullerbyn i Vimmerby stad
Kvotflyktingar, som det handlar om, har kommit från Afghanistan, Somalia, Columbia och nu Syrien.
Ett antal flyktingar är analfabeter, men sedan en tid tillbaka tar vi emot dem som har ett modersmål också skriftligt. Ibland kommer det högutbildade flyktingar, vältalande i både hemspråket och i engelska, och med en klar ambition att etablera sig i sitt nya hemland.

Utan att djupare referera mina samtal, konstaterar jag ändå att jag får en stor tillit till våra handläggare och medarbetare efter mina Lyssnarresor. Det är kunniga medarbetare, pålästa, med stor erfarenhet och som ger Vimmerby kommun gott renommé. Integrationsenheten är inget undantag; vi har väl fungerande enhet i kommunen.
Kommunen har också en ”ledningsgrupp” vad avser invandrarfrågor. Den gruppen har också diskuterat Länsstyrelsen önskan om ett ökat mottagande.
Alliansens fullmäktigegrupp hade frågan uppe för någon drygt vecka sedan och just nu har Alliansens gruppledare frågan för fördjupade diskussioner i sina respektive parti.
Så småningom kommer den tillbaka till kommunstyrelsen för ett beslut.
Jag ska inte föregå den diskussionen med några synpunkter.

Ny Lyssnarresa skedde nyligen till Ekbacken i centralorten, där 14 funktionshindrade inom LSS:en är verksamma i olika typer av arbete. Det är allt från snickeri, måleri och mekanisk verkstad till pilljobb med olika legoarbeten åt lokala företag och gräsklippning åt privatpersoner. Betalt tar man givetvis för sitt arbete.
Tre heltidsanställda jobbar här, två av dem sedan över 20 år tillbaka - en bred och djup erfarenhet finns lagrat hos dessa medarbetare.
- Behovet av den här verksamheten växer, berättar de. Vi har idag flera förfrågniongar om platser och vi vet också att om några år kommer ytterligare några att ha behov. Men vi kan knappast ta emot fler som det är nu, våra lokaler begränsar oss.

Vi vet inom kommunen att behovet av nya gruppbostäder och tillhörande LSS-arbetsplatser växer för varje månad. Samtidigt är det svårt att hitta arbetsplatserna inom privata marknaden, så kommunen måste ordna detta själva.
Pratade lite med ungdomarna som jobbade här och de tycktes trivas alldeles utmärkt med både varandra, ledarna och arbetsuppgifterna. En mycket trevlig kommunal arbetsplats, Ekbacken, och jag vet också att man är populära i andra kommunala verksamheter, då man kommer med sina verktyg och redskap i högsta hugg för att hjälpa till.
Här återvinns också bland annat kommunala utrangerade möbler, som byggs om till andra nyttoprodukter. Idéer flöder här och det känns så fort man kommer innanför dörren.

I övrigt i veckan har det varit regionala frågor som dominerat; Regionförbundets styrelsemöte, Astrid Lindgrens Leaderområdes finansieringsmöte samt Infrastrukturfrågor med regionförbund och trafikverk.
En bra vecka avslutades i lördags med moderata länsförbundets stämma på Stabygården i Högsby. Och det känns väl lite som valrörelsen har börjat och jag måste säga; jag stretar emot, det känns lite väl tidigt...