måndag 28 september 2015

Sista dagen på kommunalrådsposten - Tack för mig!

Vimmerby kommun har haft en mycket positiv utveckling de senaste fem åren.
Jag vågar påstå det, även om en del beslut vi tagit inte varit helt rätt.
I denna, min sista blogg som kommunalråd ska jag försöka mig på en summering av de mål som sattes.

Moderniseringen av förvaltningen:
Kommunchef Carolina Leijonram och jag kom nära nog samtidigt till stadshuset. Vi har inte alltid haft samma åsikt, men vi var överens om just det ålderdomliga sätt på vilket kommunens administration drivits. Det var inte smärtfritt att ändra och förnya, men alldeles nödvändigt. Ledarskapet förändrades, tjänster togs bort, medlemskapet i Itsam innebar nya digitala tillvägagångssätt, öppning mot allmänheten med bloggar och facebook-konton och en öppen attityd, företagslotsar, transparens, ledarskapsutbildning på flera nivåer, ökad kommunikation inom politiken, etc.

Förbättring av näringslivskontakterna
Vi noterade en bottennotering i näringslivsrankningen 2010. Vi har förbättrat den med omkring 100 placeringar tack vare ett idogt arbete; företagsbesök, lotsar, snabb återkoppling, dialog, satsning på stadsnära industrimark, konsekvent hållning vad avser prissättning, värderingar och en mer konsekvent och lagenlig upphandling. Myndighetsutövningar har blivit mycket bättre, samordningen mellan myndighetsutövarna har ökat genom lotsarna. Vi har blivit bättre på att ta emot, förklara och föra dialog.

Satsningar i välfärden
Kommunen har gjort stora investeringar i välfärden. Nytt vård- och omsorgsboende, ny större förskola och flera byggnationer på gång, renovering av Vimarskolan, omgörning av matlagningen, från kylmat till tillagningskök, satsningar på yrkeskategorier svåra att rekrytera inom socialnämndens och skolans område, fler fönster för medarbetare att kommunicera inom genom samrådsgrupper, lyssnarresor, etc. Här måste arbetet fortsätta; ett stort behov finns av ett Trygghetsboende.

Satsningar inom besöksnäringen
Kommunens snabbast växande bransch både vad avser arbetstillfällen som försäljningsomsättning, besöksnäringen, har fått stora satsningar; på kommunens initiativ bildades en ny besöksnäringsförening för att samla näringen kring turistfrågor. Kommunen bidrog till destinationsprojektet som gett statliga miljoner till näringen i kommunen. Kommunens stora satsning på Astrid Lindgrens Näs kommer att få stor betydelse i framtiden. V har också nått förbättrade relationer med Astrid Lindgrens Värld som satsat stora investeringsbelopp.

Satsningar i industrin och i miljön
Industrin i Vimmerby står stark. Kommunens satsning har skett genom fördjupad dialog i planfrågor, men framförallt genom vår satsning på det stora kraftvärmerket. Idag producerar det viktig energi för Åbros stora tillväxt, liksom till Arla. Också satsningar till Ljunghälls har skett för man där ska kunna konvertera bort fossila bränslen. Kraftvärmeverket står för en stor del av den skuldbörda kommunkoncernen arbetat upp, men samtidigt också för den största amorteringen och den framtida vinsten. Både för miljön och rent ekonomiskt.
Kommunens ansträngningar har bidragit till nya gator och GC-vägar runt nya satsningar, exempelvis MX Museet och Kalles Lek o Lattjo. Också kring Näs har kommunen bidragit till bättre förutsättningar och vi jobbar vidare med den kommunala infrastrukturen.
Kommunen fungerade som katalysator när vi lösgjorde Fanérfabriken, från att ha varit ett tomt fabriksminne till ett aktivt industriområde. I en affär där viktiga spelare var kommunen, Nordiska Fanérfabriken, Byggklason och Älö Trä blev det till slut det vi ser idag. Nu jobbar vi vidare i affären för att kommunen helt ska kunna kliva ur sitt engagemang och för att det ska bli verksamhet även i de byggnader kommunen äger. Älö Trä var ytterst nära att etablera sig i en grannkommun, blev kvar i Vimmerby i och med detta. I Gullringen arbetade vi länge för en lösningen för kontoret. Men det sprack beroende på att kommunen inte ville äga en tom byggnad och ta de kostnader det innebär.

Satsningar på vår trivselmiljö
Vackra Vimmerby, ett begrepp och satsning jag lanserade och fick gehör för, är i påbörjat. Vi har idag en plan för en försköning och ett lyft för Vimmerby stad och våra tätorter i kommunen som åren framöver kommer innebära mycket för trivsel och stolthet för oss som bor här. Redan i år har mycket hänt och vi kommer att gå hand i hand med de trädgårdssatsningar som skett på Näs, för att skapa en helhet i varumärket Vimmerby.

Satsningar på landsbygden
Fibersatsningen har en klar landsbygdsprofil. Vi ser också att byalagen anammat detta och bidragit stort till framgången. Tyvärr riskeras satsningen ekonomiskt av två faktorer; tätorternas svaga anslutning samt Vimarhems långa avtal med Telia. Båda kommer att innebära en längre återbetalningstid för projektet. Satsningen har dock varit nödvändig för fortsatt boende på landsbygden. Samtidigt kommer kommunens hemtjänstverksamhet liksom landstingens sjukvårdsverksamhet att dra stor nytta av fiberkopplingar till de enskilda hushållen. För kommunens del innebär det att man slipper betala alltför dyra kostnader för detta till en marknadsaktör med monopolställning, utan att hantera det nya digitala välfärden billigare.

Satsningar inom integration och föreningsliv
Vimmerby IF:s satsning på den sociala verksamheten sedan kommunen bidrog till investeringen på Ceosvallen har svarat upp väl mot förväntningarna. Idag går man hand i hand med kommunens ansträngningar inom exempelvis integrationen. Kommunens satsning på en Arbetsmarknadsenhet har inneburit möjliggörandet av mötesplatser tillsammans med föreningen. Det är ett bra exempel på gemensamma ansträngningar.

Var har vi inte lyckats?
Jo, framförallt driftmässigt.  Jag anser att alla våra investeringar, från fiber och industrimark, till förskola och omsorgsboende, har varit viktiga. Om än att de kommit 4-5 år för sent på grund av en kommunledning som tidigare varit extremt inaktiv.
Våra lån i kommunkoncernen är höga, men 460 Mnkr är kommunens, resterande kommersiella. Då har vi ungefär 130 mnkr av dessa från gymnasieskolan. Så, som jag tidigare framhållit, vi har inte investerat i något onödigt utan allt inom välfärdens ram.

Men driften… Här har vi inte lyckats, även om vi är på god väg att förändra detta år.
Vi har legat högt, högt i våra skolkostnader. Här måste det till en anpassning till vad det kostar i jämförbara kommuner. Förskola, grundskola, vuxenutbildning och framförallt gymnasiet måste finna sätt att genomföra sitt uppdrag till samma kostnader som andra kommuner har.

Socialens drift; sannolikt under en period där vi hade problem att rekrytera handläggare och vi fick in bemanningsföretag i verksamheten, grundlades en del av det miljonunderskott vi ser idag. Helt plötsligt fick vi mängder av placeringar, hade underskott på familjehem och en ”konkurrens” från konsultstyrda företag – allt samtidigt gjorde att kostnaderna skenade. Jag tror att vi idag har ett helt annat läge, men det tar tid att vända eftersom en placering teoretiskt kan vara i 17-18 år.

De sociala kostnaderna ökar generellt, inte bara för att behovet ökar utan för att Socialstyrelsen och riksdag/regeringen har en bild av vad kommunen ska klara av, utan att förstå att man måste skicka med pengar då Sveriges kommuner är olika rustade. Små kommuner får lida mycket för statliga ”reformer” .

Sammantaget: vi skulle satsat mer på att förstärka ekonomiavdelningen, mer på att stötta och komplettera socialförvaltningen, mer på att tidigare klarat av obalansen mellan skola och social omsorg. På sista raden behöver Vimmerby kommun komma tillbaka till överskott på minst 25 Mnkr. Förra mandatperioden nådde vi överskott på 75 Mnkr totalt. Visserligen kryddat med AFA-pengar. Vi måste tillbaka dit och då måste verksamheter kapas.

Själv har jag trivts bra på stadshuset, här finns många självuppoffrande medarbetare (precis som i kommunen i övrigt) som med hög kompetens klarar ett långdraget slitsamt arbete. Man ska veta att alla arbetar under offentlighetens ljus, bara det är värt en högre lön. Inte många skulle klara det.
Jag tar med mig en hel del erfarenheter härifrån, de allra, allra flesta är goda.

Tack för allt stöd under dessa år, och lycka till i det fortsatta välfärdsarbetet både politiker och tjänstemän!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar