söndag 3 maj 2015

Ska budgeten byggas på en skoltermin?

Oppositionen har lagt ett budgetförslag för 2016.
Det innehåller, till skillnad från majoritetens förslag, en fortsatt verksamhet på de fyra kransortsskolorna i ytterligare en termin, höstterminen 2016.
Nästa vår ska oppositionen sätta sig med 2017 års budget. Det är då det kommer att saknas rejält med pengar till driften.
Hela den besparing som majoritetens förslag ska ge avseende skolorna är på 10 Mnkr helårseffekt. Inte 4,6 Mnkr som oppositionen avser kompensera med andra besparingar 2016. 4,6 Mnkr gäller enbart en termin, höstterminen.
Oppositionen måste ge svaren på detta på fullmäktiges rambudgetbehandling måndag kväll.

Följande skulle vi i majoriteten vilja diskutera med oppositionen:
Vi måste försöka resonera kring hur oppositionen tänker fördela arbetsuppgifter mellan politiker och tjänstemän. Man tycker det går att ersätta en Näringslivschef med en politiker. En undersköterska, lärare, metallarbetare, agronom eller för all del en företagare i honungsbranschen skulle lätt kunna ersätta en näringslivschef i den kommunala sektorn, enligt oppositionens retorik, eftersom man vill att ett av kommunalråden ska göra tjänstemännens jobb.
I en majoritet med (c), (kd), (v) och (mp) kan vi då vänta oss att förvaltningschefer och avdelningschefer sitter löst eftersom de ska ersättas av politiker med allehanda bakgrund? Betyder inte professionen, kompetensen, utbildningsprofil något i oppositionens Vimmerby?

Vi vill också diskutera hur man vill spara på chefstjänster inom skolan. Vi läser mellan raderna att man avser man ersätta samtliga områdeschefer med en extra rektor. I tidningen säger Caroline Axelsson (mp) att det går bra i Hultsfred; i Hultsfred finns 1694 elever, i Vimmerby 2092. Hultsfred har 7 grundskolor, Vimmerby 11, Hultsfred har 7 skolledare, Vimmerby 9, Hultsfred har 613 i förskolan, Vimmerby 701, Hultsfred har 4 förskolechefer, Vimmerby 5. Vimmerby har dessutom både Campus och Samhällsorientering inom BUNs förvaltning, Hultsfred har inte det.
Jo, jag förstår att det går bra med färre chefer i Hultsfred med dessa siffror som bakgrund. Majoritetens minskning av chefstjänster bygger på färre grundskolor och större enheter. Genom att göra färre enheter kan varje områdeschef greppa mer. Därför kan någon rationaliseras bort.

Vi vill också diskutera oppositionens förslag att minska kostnaderna inom IT med 1,5 Mnkr direkt 2016. Indirekt avser man väl att minska anslaget till Itsam, och detta för med sig en annan syn på hur IT ska användas inom kommunen. Ska det bli färre datorer? Färre programvaror? Andra system? Eller Öppen källkod, och vad kan det kosta att implementera? Går det att göra enbart på samhällsnyttiga e-tjänster? Gäller förslaget det vi har eller det vi ska skaffa oss? Det syns som om minskningen av IT-kostnader inte direkt får genomslag ens 2016 eller 2017.
En central fråga rörande oppositionens budgetförslag är; hur långsiktig är besparingarna?

Majoriteten har ännu inte fått ta del av oppositionens budgetförslag. Vi fick läsa det i tidningen. Det är bra för oss att veta hur oppositionen anser att ordningen ska vara. Enligt oppositionen gynnar det samarbetet att kommunicera via media. I majoriteten är vi av en annan uppfattning.
Så vi vet inte exakt formulering och om media uppfattat oppositionen rätt. Men som sagt, vi får sannolikt ta del av det måndag kväll.

Det vi bär med oss till diskussionen med oppositionen är att 2016 ökar kommunens netto kostnader med 36 Mnkr, 2017 med 56 Mnkr och 2018 med 76 Mnkr. Det betyder att vi måste ha en budgetplan för detta, dels för återställning av 2014 och 2015 års underskott, dels hur ett årligt driftöverskott ska kunna garanteras. Därför har vi med en skattehöjning som första året 2016 ska ge 15 Mnkr kronor.
Vår budgetplan visar också att vi får överskott direkt 2016 och därmed att också kommunen, förutom Vimarhem och Vemab, kan börja amortera.

Majoriteten har i princip i alla verksamheter prickat in konkreta namngivna besparingsförslag; Miljö och bygg, Kulturskolan, biblioteken, förskolan genom större enheter, minskad administration- och ledarorganisation i BUN, minskade kostnader i gymnasiet, särskolan, vuxenutbildningen, räddningstjänsten, kosten, samhällsbyggnad  - förutom både satsningar och kostnadsminskningar inom socialen för att få deras budget inom familjeomsorgen i balans.
Det oppositionen säger är: ”vi går med på allt ni säger, men lägg inte ned de fyra minsta skolorna.”
Då kommer det att fattas pengar. Då kommer problemen att fortsätta om man inte prickar in var 10 Mnkr ytterligare ska tas 2017. Lägg därtill att äldreomsorgen nu kommer att öka med flera miljoner varje år. 

På ett möte med Kalmar läns kommunalråd och landstingspolitiker i förra veckan skissades ett framtida behov av en kommunal skattehöjning med 6 kronor för att klara de äldres behov i landsortens kommuner.
Vi får bara hoppas att staten ser över världsfärdspolitiken, och att fokus sätts på fördelningen av skattemedel mellan storstadsregioner och glesbygdskommuner.

Det går inte, som oppositionen i Vimmerby gör, bygga en skolbudget på en termin…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar